Toolbar

L'Observatori

L' Institut per a l'Estudi i la Transformació de la vida Quotidiana (IQ) posa a disposició pública un conjunt de 300 indicadors estadístics escollits de manera rigorosa que permetran aproximar-se sistemàticament a la realitat catalana recent des d'una mirada no androcèntrica.

MegafonLa base de dades inclou informació quantitativa de diferents àmbits: per un costat, l'accés als recursos bàsics per la vida: a salut, a la cura, al temps, a la seguretat i a la renda. També els àmbits més importants on desenvolupem la nostra quotidianitat: les relacions interpersonals, el mercat laboral, l'educació i l'entorn físic. En tercer lloc els elements claus per a prendre la veu: la cultura, la comunicació, la representativitat en les institucions i l'exercici de la ciutadania política. L'àmbit territorial de l'anàlisi és Catalunya, tot i que en alguns casos s'inclouen dades del conjunt de l'Estat espanyol o comparatives amb països europeus o la UE.

La intersecció de diferents eixos de desigualtat ha estat un element transversal en l'elecció d'indicadors a fi d'abastar la complexitat i diversitat de les condicions de vida de les persones. Amb aquest criteri, i quan la informació disponible ho ha permès, alguns dels indicadors no sols incorporen la variable sociodemogràfica de sexe, sinó que a més també inclouen l'edat i l'origen, la classe social, el territori de residència, l'orientació sexual, etc., per tal de fer públic com les diverses experiències i pertinences a grups socials interactuen generant noves desigualtats o incrementant-ne de ja existents.

La base de dades és el resultat de la compilació d'indicadors procedents de diverses fonts. Una gran part són procedents de l'estadística oficial. Així, l'Idescat és una de les fonts principals i també han estat utilitzades dades procedents d'altres organismes oficials com l'INE, l'Eurostat. També s'ha usat estadística o dades de registre de diferents Departaments de la Generalitat. A més, la base de dades ha estat complementada per informació estadística rellevant generada per institucions amb un fort reconeixement públic com  l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) o la Fundació Jaume Bofill entre altres. 

A més, en altres casos s'ha optat per reproduir informes o estudis prèviament publicats per diversos agents a partir de les fonts considerades d'interès (per exemple el CAC, CCOO O Ajuda en Acció). Finalment, també s'ha recomptatinformació d'interès, ja sigui provinent de fonts oficials o d'entitats (com ConCa, catalanafilms, l'Observatori Desc o Forbes) amb algunes de les quals hem establert canals de col·laboració (com Pati de Llibres, Observatori Cultural del Gènere o Drac Màgic).

Les principals fonts estadístiques o de registre utilitzades han estat les següents:

» Idescat

» Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (IDESCAT)
» Enquesta d'usos del temps

» INE

» Enquesta de població activa
» Enquesta de condicions de vida (INE)
» Enquesta anual de estructura salarial
» Enquesta anual de serveis

» Eurostat

» Diversos Departaments o serveis de la Generalitat de Catalunya

» Enquesta Salut de Catalunya
» Enquesta de Seguretat Pública
» Indicadors de salut materno-infantil
» Indicadors epidemiològics sobre VIH i SIDA
» Sistema d'indicadors d'educació de Catalunya
» Estadístiques d'universitats 
» Enquesta a la joventut de Catalunya
» Indicadors i estadístiques Departament d'Interior
» 
Dades culturals

» Diversos organismes de l'Estat

» Presupuestos Generales del Estado
» 
Enquesta de qualitat de vida en el treball
» 
Instituto de la Mujer
» 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

» Altres administracions 

»  Enquesta de mobilitat quotidiana (ATM, PTOP)
» 
Enquesta de mobilitat en dia feiner (ATM, AMB, Ajuntament de Barcelona)

»CIS

» Encuesta nacional de salud sexual 
» Barómetro

»ICPS

» Sondeig d'Opinió de Catalunya
» Banc de Dades

» Enquesta Social Europea

» Fundació Jaume Bofill

» Panel de Desigualtats de Catalunya
» L'estat de l'educació a Catalunya

» Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación

» Estudi General de Mitjans

 

Nota metodològica: Per tal de garantir la significació estadística dels indicadors estadístics que es presenten, s'ha respectat en tot moment les indicacions metodològiques de les diferents fonts consultades. En aquest sentit, quan la representativitat s'ha vist compromesa amb un error mostral entre el 5% i el 10% s'especifica en nota a peu de taula. A més s'ha preservat un mínim de grandària mostral en cadascun dels indicadors i quan no ha estat possible s'han invalidat les dades poc significatives.

 

 

dades de contacte

Barcelona  652 45 03 46 info@iquotidiana.org

facebook twitter youtube flickr  rss

disseny gràfic

aquatinta logo